ZAŠTO SE OPSTRUIŠE UVODJENJE PREDMETA VLAŠKI GOVOR SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE U SISTEM OBRAZOVANJA REPUBLIKE SRBIJE

–          Predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću
–          Premijeru Republike Srbije Ivici Dačiću
–          Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
–          Zaštitniku gradjana
–          Kancelariji za ljudska i manjinska prava
–          Kancelariji OEBS u Srbiji
–          Komitetu ministara Saveta Evrope
–          Komitetu eksperata Saveta Evrope
–          Informativnim medijima u Srbiji

     Nacionalni savet Vlaha je na sednici u decembru 2012. godine doneo Odluku, kao i Plan i program o uvodjenju predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture, koji je prosledjen Minastarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Posle višemesečnog dogovaranja i pregovaranja, Ministarstvo je donelo odluku da se ovaj predmet uvede kao izborni predmet i time se ostvari ustavno pravo jedine nacionalne manjine- vlaške, koja do sada nije ostvarivala pravo na obrazovanje na maternjem jeziku. Nacionalni prosvetni savet usvojio je Plan i program za predmet Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture na sednici od 24. juna 2013. godine, ali je bilo potrebno sačekati još puna 2 meseca da se Odluka o dopuni Pravilnika za prvi razred

osnovnih škola objavi u Sl. Prosvetnom glasniku br. 14 od 26. avgusta 2013. godine, po kojoj su svi direktori bili u zakonskoj obavezi da u sredinama gde za to postoji uslovi, izvrše anketiranje roditelja učenika, pripadnika nacionalne vlaške manjine.

Načelnici školskih uprava Zaječar, Požarevac i Jagodina, obavestili su svojim dopisima direktore škola sa svojih teritorijalnih ingerencija o obavezi anketiranja za ovaj predmet. U periodu od 1-15. septembra 2013. anketiranje je obavljeno na teritoriji Školske uprave Zaječar, dok su školske uprave Požarevac i Jagodina kasnile (!?) i time vršile opstrukciju ustavne i zakonske regulative. Zaključno sa 16. oktobrom 2013. godine, nakon intervencija rukovodioca projekta za stručnu edukaciju prosvetnih radnika, koji će izvoditi nastavu predmeta Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture, Dragana Andrejevića, koji je svakodnevno kontaktirao i načelnike školskih uprava i pojedinačno sve direktore škola na teritoriji istočne Srbije, dostavljeni su nam sledeći podaci o broju zainteresovanih pripadnika vlaške nacionalne manjine, za ovaj predmet:

–    na teritoriji Školse uprave Zaječar . 291 učenik;

–    na teritoriji Školske uprave Požarevac . 151 učenik (sa dopunski prijavljenim učenicima 15 , koji nisu ušli u izvaštaj dostavljen od ove Uprave)

–      na teritoriji Školske uprave Jagodina oko 30 učenika (još nije dostavljen konačan spisak )

Ukupno prijavljenih učenika – pripadnika Vlaške nacionalne manjine 472.

            Važno je konstatovati da je medju pripadnicima Vlaške nacionalne manjine stvorena zabuna, istovremenim anketiranjem za predmet Rumunski jezik, koji je u pojedinim sredinama predstavljen kao „maternji“ jezik Vlaha, koji je favorizovan pod ucenama Republike Rumunije i njenih aktivista u Srbiji. Vlaška nacionalna manjina, prema rezultatima popisa iz 2011. godine broji 35.330 gradjana Srbije, a za svoj maternji jezik- vlaški, se izjasnilo preko 42.000 gradjana Republike Srbije. Istovremeno se u istočnoj Srbiji izjasnilo nešto više od 2000 pripadnika Rumunske nacionalne manjine.

Anketiranje za Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture se obavljalo uglavnom medju učenicima prvih razreda osnovnih škola, dok se anketiranje za predmet Rumunski jezik obavljalo za učenike od I – VIII razreda osnovnih škola. ALI i od I-IV razreda srednjih škola (iako se nastava za predmet Rumunski jezik realizuje po nastavnom planu i programu za prvi razred – kao i medju pripadnicima vlaške nacionalne manjine – za Vlaški govor sa elemntima nacionalne kulture). Time su prekršeni članovi Ustava Republike Srbije prema kojima je prema Vlaškoj nacionalnoj manjini izvršen čin diskriminacije protivno članu 76. Ustava Republike Srbije.

Istovremeno, Nacionalni savet Vlaha i Nevladina organizacija za očuvanje identiteta, jezika, kulture i tradicije Vlaha „Gergina“ u okviru Projekta „Afirmacija multikulturalnosti u Srbiji kroz inkluzivno obrazovanje vlaške nacionalne manjine“, je organizovala 2 seminara za stručnu edukaciju nastavnog kadra za predmet Vlaški govor sa elementima nacionalne kulutre, odštampala udžbenik Govor i kultura Vlaha, Vlaško srpski rečnik, Pesmaricu i bojanku za učenike na vlaškom jeziku, Bajke za decu na vlaškom jeziku, Gramatiku vlaškog jezika, (pod pokroviteljstvom Fonadacije za otvoreno društvo, Srbija)- a sveukupno naše angažovanje se opstruira!
Naime, Republika Srbija je „zainteresovana“ da se pripadnicima rumunske nacionalne manjine u istočnoj Srbiji (njih oko 2000) ostvari pravo na obrazovanje, a istovremeno ignoriše pripadnike Vlaške nacionalne manjine i na svaki način opstruiše ustavna i zakonska prava Vlaške nacionalne manjine ( 35.330 gradjana i još 200.000 etničkih Vlaha, koji se deklarišu kao pripadnici srpske nacionalnosti iz patriotskih pobuda prema našoj jedinoj domovini Srbiji)!

            Na teritoriji opštine Kučevo, ni jedna od škola nije sprovela anketirenje za predmet Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. U kontaktima sa direktorima tih škola dobili smo tumačenje da je anketiranje djaka vlaške nacionalne manjine „protivzakonito“. Slična je situacija i u nekim školama sa terirorija istočne Srbije u kojima živi većinsko vlaško stanovništvo! Nakon prijave Ministarstvu da se time krše članovi Ustava Republike Srbije (član 75. 76. i 79.) , Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o pravima nacionalnih manjina, kao i pravna akta Evropske Unije – Republička prosvetna inspekcija nije preduzela nikakve mere !

Ovime upozoravamo sve one koji opstruiraju ostvarivanje jedno od najelemntarnijih ljudski prava – pravo na obrazovanje zagarantovano Ustavom i zakonima Republike Srbije, kao i medjunarodnim pravnim aktima, da čine krivično delo iz Krivičnog zakonika Republike Srbije – KRIVIČNA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA – član 128.

            Ošekujemo i ZAHTEVAMO da se HITNO preduzmu mere za ostvarivanje ustavnih prava vlaške nacionalne manjine i otpočne sa praktičnim ostvarivanjem obrazovanja na maternjem jeziku vlaške nacionalne manjine ! Zahtevamo od državnih organa Republike Srbije i Evropskih institucija da se maksimalno i NAJHITNIJE založe za ostvarenje najelementarnijih prava vlaške nacionalne manjine u Srbiji, na način koji dolikuje Čoveku i gradajinu Srbije u 21. veku!

U Negotinu , 4. novembra 2013.                       

Predsednik Nevladine organizacije
Udruženje “GERGINA” Negotin
(član Izvršnog odbora NSV, predsednik Komisije za službenu upotrebu jezika i pisma NSV)
Predsednik Vlaške stranke
Dr Siniša Čelojević